P008A lagedrukbrandstofsysteem druk - te lage (2024)

OBD-II Trouble Code Technische beschrijving

lagedrukbrandstofsysteem Pressure – te laag

Wat betekent dat

Deze generieke aandrijflijn diagnostische code (DTC) normaliter van toepassing op alle OBD-II-voertuigen. Die kunnen omvatten, maar zijn niet beperkt tot voertuigen van Hyundai, Ford, Mazda, Dodge, etc.

Lage brandstofdruk systemen worden over het algemeen gebruikt in diesel systemen. Het feit dat de injectiepomp doet het zware werk voor zover het verstrekken van dieselmotoren met de hoge brandstofprijzen drukken die ze nodig hebben om de brandstof op adequate wijze te vernevelen.

Dat gezegd hebbende, de injectiepomp moet nog worden voorzien de brandstof in de eerste plaats. Hier lage brandstofdruk pompen / systemen een rol spelen. Het is uiterst belangrijk voor de ECM (Engine Control Module) aan deze voorwaarden nauwlettend blijven volgen. Reden hiervoor is, elke ingebrachte lucht veroorzaakt door een uitgehongerde injectiepomp / injector onder belasting kan en zal grote problemen veroorzaken. Geforceerde beperkt vermogen meestal een soort modus die het voertuig in wanneer het moet bepaalde controlewaarden voor de gebruiker verhinderen de motor verder te beschadigen. Brandstof, heeft ook te gaan door een groot aantal filters, pompen, injectoren, lijnen, aansluitingen etc. om uiteindelijk worden geleverd aan de motor, zodat u zich kunt voorstellen, zijn er veel mogelijkheden hier. Zelfs kleine brandstof lekt bieden u meestal met een geur sterk genoeg is om kennisgeving dus hou dat in gedachten.

Alle terwijl het toezicht op tal van andere systemen en sensoren, de ECM heeft een lage brandstofdruk staat en / of onvoldoende doorstroming gedetecteerd . Wees je bewust van de plaatselijke brandstof omstandigheden. Repetitive fill-ups met vuile brandstof kan verontreinigen niet alleen de brandstoftank, maar ook de brandstofpomp en alle andere betrokkenen om eerlijk te zijn

P008A lagedrukbrandstofsysteem Pressure -. Te laag code wordt ingesteld wanneer de ECM heeft gedetecteerd lage druk in de lage brandstofdruk systeem.

Wat is de ernst van deze DTC?

Zoals eerder uitgelegd, lage brandstof druk kan en zal kwesties in de toekomst veroorzaken wanneer dieselmotoren zijn bezorgd. Ik zou zeggen dat de ernst zou worden ingesteld op matig-hoog, want als je van plan bent om dagelijks uw voertuig rijden, en het is een diesel, moet u ervoor zorgen dat uw brandstofsysteem is functie adequaat.

Wat zijn enkele van de symptomen van de code

de symptomen van een P008A diagnostische code kunnen omvatten:?

 • Low power
 • Limited uitgang
 • Abnormale gasrespons
 • Daling brandstofverbruik
 • een verhoogde uitstoot
 • Trage
 • Het motorgeluid
 • Harde start
 • Motor roken op het opstarten
 • Wat zijn enkele van de meest voorkomende oorzaken van de code?

  oorzaken voor deze code kan onder andere:

 • vuile brandstof
 • Gestopte brandstoffilter
 • openbare brandstofleiding (bijv. geknikt, verstopt, etc)
 • brandstofpomp pickup vuil
 • Unstable brandstof
 • Fuel injector defect
 • Zwakke lage brandstofdruk pomp
 • Slurrie brandstof (bv oud, dik, verontreinigd)
 • Wat zijn enkele stappen P008A het oplossen van problemen?

  Basic Step # 1

  Zorg ervoor dat als er lekken, om ze meteen te pakken. Dit kan en zal lager zijn dan gewenst brandstof druk veroorzaken elk gesloten systeem, zodat het systeem waarborgen goed afgesloten en niet actief lekt overal. Verroeste lijnen, brandstoffilter pakkingen, verslechterd o-ringen, etc. alle leiden tot brandstoflekkage.

  Basic Tip # 2

  Controleer filter uw lage brandstofdruk van het systeem. Deze kunnen zich op de chassisbalk of dichtbij de brandstoftank. Het moet vrij duidelijk zijn indien de brandstoffilter is onlangs vervangen of als het lijkt alsof het nooit is veranderd (al dan niet voor een tijdje). Vervanging daarvan. Houd in gedachten, het inbrengen van lucht in een diesel-systeem kan een lastig probleem te verhelpen zijn dus zorg ervoor dat u de juiste bloeden en filter vervanging procedures volgen. Raadpleeg de service manual voor specificaties en procedures.

  Basic Stap # 3

  Als het mogelijk is, de locatie van uw brandstof injector. Deze zijn meestal vrij eenvoudig te vinden, maar dat gezegd, soms plastic deksels en andere beugels kunnen in een goede werking van visuele inspectie. Zorg ervoor dat u controleren of er geen hulpstukken of aansluitingen zijn lekkende brandstof. Ook rond de injector zelf (O-ring) is een gemeenschappelijk lek. Visueel op tekenen van beschadiging of wat dat betreft alles wat zou veroorzaken brandstofstroom te reduceren (d.w.z. geknikte lijn bij verstuiver). Deeltjes in de brandstof een reële mogelijkheid gezien de openingen zo klein. Zorg voor een goede brandstofsysteem onderhoud (bijv brandstoffilters, EVAP, enz.)

  Laat ons uw probleem verhelpen. U bent van harte welkom onze diagnose experts hebben in de meeste gevallen de kennis en kunde om de oorzaak van de foutcode p008a te vinden en de problemen op te lossen.

  P008A lagedrukbrandstofsysteem druk - te lage (2024)

  FAQs

  What is Mack code P008A? ›

  The code P008A is logged once the powertrain control module (PCM) senses that the fuel pressure is too low within the low fuel system. Low fuel volume or insufficient flow may also trigger this code. Replacing the fuel filter or the fuel pump will resolve the problem in most cases.

  What is the code P008A on a 6.7 Cummins? ›

  The P008A code on a 2015 Ford F-250 with a 6.7 Power Stroke engine indicates a low-pressure fuel system performance issue. Here's a suggested diagnostic procedure to troubleshoot this code:Visual Inspection: Begin by inspecting the fuel lines, connectors, and hoses for any signs of leaks, kinks, or damage.

  What is the P008A on transit custom? ›

  Ok, so the p008a is for low fuel pressure, which im sure you already know that. So what this could be from is something being disconnected from the lift pump install like the module on the side of the tank, lines being reversed, or a restricted fuel filter.

  What would cause a low fuel rail pressure code? ›

  For cars, typical causes for low fuel pressure include a dirty fuel filter, weak pump, incorrect tank venting, restricted fuel lines, a clogged pump inlet strainer and faulty electrical control. The dirty filter needs to get into the tank for a visual inspection of contaminants and possible pickup strainer clogging.

  What causes fuel tank pressure sensor? ›

  The fuel tank pressure (FTP) sensor monitors pressure to detect evaporative leaks and loose or faulty gas caps that might prevent fuel vapors from getting contained in the EVAP system. The common symptoms associated with a faulty FTP sensor include an illuminated check engine light, engine stalling, and loss of power.

  What is a reductant pressure sensor? ›

  The reductant pressure sensor provides the module with a voltage signal proportional to the reductant pressure generated by the pump. The module varies the duty cycle of the pump voltage to maintain pressure within a calibrated range.

  What is the code for low pressure fuel system? ›

  If the P0087 code is triggered, it indicates the fuel pressure in the delivery system is below specification. This low fuel pressure will cause the vehicle's ECM to set a P0087 diagnostic code and the check engine light to illuminate.

  What is the error code for exhaust pressure sensor? ›

  Fault Code: P0470 Exhaust Pressure “A” Sensor.

  What is P008A 00 low pressure fuel system pressure too low? ›

  A P008A code is a generic OBD-II code that appears with a low pressure fuel system reaches levels that are too low or readings that are out of tolerance. Generally, it means that fuel has entered into the system and sent a false signal.

  Where is the fuel control actuator on a 6.7 Cummins? ›

  It's mounted on the back of the injection pump, which is low on the driver's side of the engine, toward the front and just above the level of the frame rail.

  How do you clear fault codes on Cummins? ›

  Using a code reader tool, connect to the ECM and find the “fault codes” tab. The displayed codes can generally be clicked on one by one. Another option is to select “erase all faults” and then follow the onscreen instructions. At the end of the procedure, the ignition key should be turned off.

  How do you reset the transit engine light? ›

  This is the simplest way. Disconnect the battery – Disconnect the negative battery cable for 30 seconds to reset the Ford computer and turn off the light.

  How do I reset my Ford Transit? ›

  Vehicles equipped with a Power button: Press and hold both the Power button (centre of the volume knob) and the Seek Right button for 10 seconds. If the system reset does not resolve the issue, continue with a factory reset.

  Can a bad fuel pressure sensor cause stalling? ›

  Your Vehicle is Stalling and Sputtering

  Rough running can also happen as a result of a faulty fuel pressure regulator. There are some cases where you will not be able to start the engine at all.

  Where is the low fuel pressure sensor? ›

  A: The fuel pressure sensor is typically located somewhere on the engine's fuel rail, which is responsible for distributing fuel to the fuel injectors. This component is located somewhere on the outside of the engine. It can be tucked in on the side or it can be right on top.

  How much does it cost to replace a fuel pump on a Alfa Romeo Stelvio? ›

  The average cost for Alfa Romeo Stelvio Fuel Pump Replacement is $523.

  What is the code for a bad fuel tank pressure sensor? ›

  Code P0452 is triggered by low input from the fuel pressure sensor. If the vehicle is continually hard to start, the fuel tank pressure sensor may be the cause because it has direct input to the air to fuel ratio. If the vehicle is stalling suddenly, the cause may be a faulty fuel tank pressure sensor.

  What is code fuel pressure low? ›

  If the P0087 code is triggered, it indicates the fuel pressure in the delivery system is below specification. This low fuel pressure will cause the vehicle's ECM to set a P0087 diagnostic code and the check engine light to illuminate.

  References

  Top Articles
  Latest Posts
  Article information

  Author: Mrs. Angelic Larkin

  Last Updated:

  Views: 6629

  Rating: 4.7 / 5 (67 voted)

  Reviews: 90% of readers found this page helpful

  Author information

  Name: Mrs. Angelic Larkin

  Birthday: 1992-06-28

  Address: Apt. 413 8275 Mueller Overpass, South Magnolia, IA 99527-6023

  Phone: +6824704719725

  Job: District Real-Estate Facilitator

  Hobby: Letterboxing, Vacation, Poi, Homebrewing, Mountain biking, Slacklining, Cabaret

  Introduction: My name is Mrs. Angelic Larkin, I am a cute, charming, funny, determined, inexpensive, joyous, cheerful person who loves writing and wants to share my knowledge and understanding with you.